Lovpligtige serviceeftersyn landbrug

Her har vi samlet en oversigt over,  hvilket landbrugsmateriel der er  omfattet af lovpligtige serviceeftersyn.

Løfteredskaber

Tipvogn

Herunder fx:

 • Tipvogn og tiplad
 • Læsserampe
 • Hængebane med persontransport

En sagkyndig skal eftersyne redskaberne mindst en gang hver 12. måned.

Krav om anmeldelse af løfteredskaber til personløft ved:

 • Ejerskifte
 • Væsentlig ombygning eller reparation
 • Ny opstilling af flytbare personløfter (ikke nødvendigt hvis samme ejer)

Hejseredskaber og spil

Spil

Herunder fx:

 • Elektrisk spil
 • Hydraulisk spil
 • Diverse kraner

Hovedeftersyn af sagkyndig mindst hver 12. måned.

10-års hovedeftersyn på hejseredskaber opstillet udenfor udføres af særlig sagkyndige. (undtagen kran på indregistrerede lastbiler)

Der skal foretages belastningsprøve af hejseredskaber og spil.

Anhugningsgrej

Ståltov

Herunder fx:

 • Ståltov
 • Rundsling
 • Vacuumløfter

Hovedeftersyn efter fabrikantens anvisning, men før hver ibrugtagning efterses anhugningsgrej af brugeren.

Fibertov kasseres efter fabrikantens anvisning

Transportredskaber

Motortrillebør

Herunder fx:

 • Transportbånd
 • Motortrillebør
 • Elevator

Hovedeftersyn udføres hver 12. måned af en sagkyndig.

Maskiner og andet teknisk udstyr

Halmsnitter

Herunder fx:

 • Malkekarussel
 • Malkerobot
 • Foderblander
 • Halmsnitter
 • Foderrobot
 • Vaskerobot
 • Pelsningsmaskiner

Hovedeftersyn sker efter leverandørens anvisninger. Eftersynet bliver udført af en sagkyndig.

Mobile arbejdsredskaber

Traktor

Herunder fx:

 • Traktorer
 • Finsnitter
 • Feje-/skrabemaskine
 • Strømaskine
 • Marksprøjter

Leverandørens anvisninger skal følges i forhold til hovedeftersyn. Eftersynet skal blive udført af en sagkyndig.

Påmonterede maskiner

Gyllevogn

Herunder fx:

 • Kombinationssåsæt
 • Marksprøjte
 • Gyllevogn
 • Fuldfoderblandevogn
 • Ballepresser
 • Kartoffeloptager
 • Dyrtransportvogn

En sagkyndig skal lave eftersyn efter leverandørens anvisninger.

Elektrisk værktøj

Vinkelsliber

Herunder fx:

 • Håndlampe
 • Vinkelsliber
 • Boremaskiner

Hovedeftersyn bliver hver 6. måned udført af en sagkyndig.

Stilladser

Rullestillads

Herunder fx:

 • Rullestillads
 • Bukkestillads
 • Foldestillads
 • Murerstillads

Hovedeftersyn bliver udført hver 12. måned af en sagkyndig.

Fastmonterede stilladser over 2 meters højde skal efterses inden brug.

Håndildslukkere

Brandslukkere

Herunder fx:

 • Pulverslukker
 • CO2-slukker
 • Skumslukker
 • Vandslukker
 • Slangevinde

Hovedeftersyn mindst hver 12. måned.

Hvert 5/10 år skal et akkrediteret firma udføre hovedeftersynet efter DS 246 eller DS/EN 3

Stiger

Skydestige

Herunder fx:

 • Enkeltstige
 • Wienerstige
 • Skydestige
 • Teleskopstige

En sagkyndig udfører hovedeftersynet efter leverandørens anvisninger.

Porte

Porte

Herunder fx:

 • Vippeport
 • Hejseport
 • Ledhejseport
 • Skydeport

I forhold til hovedeftersyn skal leverandøren anvisninger følges. En sagkyndige skal udføre eftersynet.

Trykbærende udstyr eller anlæg

Kompressor

Reglerne er forskellige og bliver delt op:

 1. Kompressor med produkttal over 1000 (volume, I x tryk, Bar) – Hovedeftersyn mindst hver 24. måned af et akkrediteret firma.
 2. Hydrofor og Tryklufthammer – Hovedeftersyn mindst hver 12. måned af sagkyndig.
 3. Køleanlæg med 1-2,5 kg kølemiddel – Hovedeftersyn mindst hver 12. måned af instrueret person.
 4. Køleanlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel – Hovedeftersyn mindst hver 12. måned af certificeret montør.
 5. Slamsuger/gyllevogn med kompressor med produkttal over 200 – Hovedeftersyn mindst hver 24. måned af akkrediteret firma.

Dokumentation af lovpligtige eftersyn i landbrug!

De lovpligtige eftersyn, hovedeftersyn og særlige eftersyn skal registreres og dokumenteres. Det betyder, at fejl og mangler, der er konstateret ved eftersyn eller reparation, skal fremgå af dokumentationen for hvornår sidste eftersyn er gennemført.

Det er virksomhedens sikkerhed for, at maskinen er i orden på tidspunktet for eftersynet.

Dokumentationen skal opbevares i en passende periode og mindst til næste eftersyn.

For hejseredskaber, der er omfattet af krav om 10-års eftersyn, kræves, at dokumentationen opbevares i mindst 10 år.

Hvad er du på udkig efter?

Ræk ud til os - der findes svar på dine spørgsmål